120-hour TEFL course in Chiang Mai (4 Jun – 29 Jun 2018)